Utleiebetingelser

Følgende leievilkår gjelder for leie av utstyr fra Festkroken.no

LEIETID: Leietiden beregnes fra den dag avtalt utstyr leveres av oss eller hentes av kunden, og frem til utstyret er tilbakelevert/hentet. Leieprisen gjelder normalt fra en dag, til dagen etter. Lengre perioder kan avtales. Når man har bestilt dato og leieobjekt er dette å se på som en bindende avtale. Se eget avsnitt om avbestilling.

HENTING: Utstyret kan hentes hos Festkroken.no. Kontrakt blir undertegnet før utlevering. Leietaker er fult ansvarlig for transport ved henting. Leietaker plikter å følge offentligrettslige påbud om transport samt sikre utstyret slik at det ikke kan skade person, utstyr og/eller eiendom. Ved henting må leietaker regne med å være behjelpelig med inn og utpakking samt sikring av utstyr. 

LEVERING/HENTING AV FESTKROKEN.NO: Vi leverer på avtalt adresse mot et tillegg i prisen. Leietaker må beregne at vi trenger bærehjelp ved levering og henting. Ved henting av utstyr må leietager ha alt klart og sørge for at utstyret blir avlevert som avtalt, her gjelder instrukser iht. bruksanvisning som blir utlevert sammen med maskinen. Dersom Festkroken.no må vente eller kjøre en ekstra tur pga ikke klargjort utstyr, belastes Leietaker iht. våre fraktsatser og/eller utleiepriser pr døgn.

FORSINKELSE: Ved forsinkelse på levering av utstyr skal det umiddelbart gis beskjed til Festkroken.no. Leietaker kan bli erstatningsansvarlig for eventuelt tap Festkroken.no lider dersom det går ut over tredjemann.

LEIETAKERS BRUK: Leietakeren plikter å behandle utstyret med aktsomhet og slik det fremgår av tilhørende bruksanvisning og i henhold til utleiers skriftlige og/eller muntlige instruksjoner. Det er ikke tillatt å benytte tape, lim, stifter, spiker e.l. som festemiddel på noe leieobjekt. Det er ikke tillatt å leie ut objektet til tredjepart. Det er en forutsetning for leieavtalen at tilbehør til våre utleiemaskiner blir kjøpt eksklusivt hos Festkroken.no. Annet tilbehør til maskinene kan ikke benyttes uten skriftlig avtale med Festkroken.no, da feil produkt/blandeforhold kan skade maskinene eller kreve ekstra renhold. Dersom dette allikevel blir gjort kan leietaker bli fakturert for erstatning eller ekstra renhold. Leietaker skal ikke transportere utstyret utenfor Norge med mindre det er avtalt med utleier.

SKADE: Dersom det oppstår skade på utstyr skal det leveres skriftlig skademelding. Denne skal inneholde detaljert forklaring på hvordan skaden oppsto og sendes på mail til post@festkroken.no innen tre dager etter levering. Skade på utstyr påført av leietaker eller tredjemann under leieperioden vil bli fakturert leietaker i sin helhet dersom Festkroken.no ikke har skyld i dette. Hverken manglende opplæring av Festkroken.no på bruk av utstyret, eller andre forhold, fritar Leietaker for ansvar for skade og tap på utstyr eller annet.

FEIL/MANGLER: Feil og mangler på utstyret skal gis beskjed om så snart dette er oppdaget. Ubenyttet utstyr refunderes ikke.
Leietaker må under ingen omstendighet utføre reparasjoner eller endringer på maskinene eller objektene uten tillatelse.

MISSLIGHOLD: Dersom Leietaker ikke betaler sine forpliktelser ovenfor Festkroken.no, foreligger det mislighold. Mislighold foreligger også dersom leietaker benytter utstyret i strid med forutsetningene for leieforholdet, eller på annen måte unnlater å oppfylle leieavtalens betingelser/avtale. Ved mislighold er Festkroken.no berettiget til å heve avtalen og uten varsel hente utleid utstyr for Leietakers regning.
Ved utleiers mislighold kan leietaker ikke holde tilbake større del av utleierens faktura. Ved manglende levering av utstyr vi leietaker måtte betale erstatning for utstyr samt tapt fortjeneste.

AVBESTILLING: Leietaker må melde avbestilling senest 7 dager dager før avtalt henting, med mindre annet er avtalt. 17.mai og sankthans må man avbestille 14 dager før avtalt leieperiode for å unngå å bli belastet leie. Ved uavhentet utstyr uten gyldig avbestilling faktureres Leietaker for avtalt utstyr som er reservert pga tap av fortjeneste. Festkroken.no plikter å varsle Leietaker så snart han er kjent med at det oppstår forhold som medfører forsinkelser slik at Festkroken.no ikke klarer og levere avtalt utstyr til avtalt tid. Leietaker kan i slikt tilfelle avbestille bestilt utstyr uten kostnader. Festkroken.no er ikke ansvarlig for noe tap, ulemper, kostnader o.l. som Leietaker måtte bli påført som følge av forsinket eller uteblitt levering av utstyr av tredjemann, eller feil som oppstår på utstyret etter levering fra annet leietaker, som hindrer fortsatt bruk av utleieobjektet.

BETALING: Betaling skjer ved henting av utstyret. Leietaker kan velge mellom Vipps, PayPals, Kort eller Bankoverføring. Dersom det er avtalt henting/ levering av Festkroken.no betales dette på samme måte, ved levering. Firmaer kan få faktura med forbehold. Leietaker skal gjøre opp leien slik det blir avtalt. Leietaker har ikke anledning til å kreve motregning for krav han måtte ha på Festkroken.no med mindre slikt krav er erkjent av Festkroken.no eller det foreligger rettskraftig dom for kravet. Leietaker kan ikke kreve prisreduksjon eller tilbakebetaling dersom om han leverer leieobjektet tilbake før avtalt leietid utløper eller dersom leieobjektet ikke har vært i bruk.

VED TVIST: Ved uenighet om hvilket utstyr som er levert til Leietager eller avlevert til Festkroken.no, gjelder Festkroken.no sin utstyrsliste/bruksanvisning med mindre partene har signert dokument som viser hvilket utstyr som er utlevert. Utleierens registrerte forretningssted er verneting for alle tvister vedrørende leieforholdet.